Kamis, 10 Maret 2011

Sambrama Wacana Wantiwarsa STT Yowana Dharma Shanti

"Om Swastyastu"

Sadurung titiang nglanturang atur pinih riin ngiring dumun sareng-sareng ngaturang puja pangastuti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, dumogija sangkaning paswecan Ida parikrama rahinane mangkin prasida mamargi antar tan kapialang.

-    Mantuka ring para manggala praja makadi Bapak Prabekel, Bapak Klian Dinas utawi sane ngangganin dane sane wangiang titiang.
-          Para manggala desa makadi Bapak Bendesa Adat miwah Prajuru Adat sane baktinin titiang.
-          Bapak Kelian Adat Banjar sane kusumayang titiang.
-          Para Kelian Truna Truni sinamian sawewengkon Desa Adat Nongan sane suksmayang  titiang.
-          Para truna truni Yowana Dharma Shanti Banjar Ambengan sane tresna sihin titiang


Kaping ajeng titiang ngaturang suksmaning manah ring sapengrauh ida dane para manggala taler para sameton sinamian, sane sampun prame ledang nodia pakaryan titiang sajeroning wanti warsa sane kaping dasa Sekaa Truna Truni Yowana Dharma Shanti Banjar Ambengan rainane mangkin.
Kaping kalih titiang nenten lali nunas gung rena pangampura santukan sampun janten makeh makekirangnyane inggihan indik genah, panyanggra, panamyu miwah sane lianan santukan doh wiakti, tan prasida nagingin sakadi pangarsan ida dane.
Salanturnyane atur uningayang titiang ring ida dane makasami, sajeroning nyanggra wanti warsa sane kaping dasa puniki kadagingin antuk makudang-kudang pacentokan, minekadi gotong royong kebersihan lingkungan, taler kajangkepin antuk ngaturang punia amatra ring panti werda majeng ring anak lingsir sane patut polih uratian iraga sareng sami.
Mungguing prabea sane kaanggen nyanggra acara wanti warsa rahinane mangkin wantah saking urunan miwah kas sekaa truna truni, katambahin antuk paica lascarya saking krama Banjar Ambengan. Mangda taler kauningin, sekaa truna truni sane iring titiang natak panes tis ring lingkungan banjar iriki akehnyane karobelah diri, lanang satus diri, istri seket diri.
Salanturnyane titiang makesami iriki nunas mangda sueca Bapak Prabekel pinaka manggala praja ngicenin tuntunan, pawisik, pawarah-warah, mangda prasida titiang iriki salung-lung sabayan taka paras-paros sarpanaya, tur sida ngulati sane mawasta "matuha, migasa, mawerdya" sayan duur yusane, sayan urati miwah gelitik tur prasida sayan limbak ring sajeroning sekancan utsaha. Taler jagi aturin titiang Bapak Prabekel jagi motong tumpeng pinaka cihna acara wanti warsa Sekaa Truna Truni Yowana Dharma Shanti Banjar Ambengan sampun mamargi.
Titiang pinaka prawartaka wanti warsa ngaturang suksmaning manah antuk uratian ida dane para sameton sinamian taler nenten lali titiang nunas gung rena pangampura antuk makekirangannyane.

"Om Sant
hi, Santhi, Santhi Om"

MC FOR THE FAREWELL CEREMONY

“Om Swastyastu”
Good morning and welcome to the farewell ceremony  for the student of Senior High School 1 Rendang grade XII in the academic year 2010/2011.
Honorable :
-          The headmaster of Senior High School 1 Rendang
-          The leader of the school committe of Senior High School 1 Rendang
-          The teachers and the administrative staff of Senior High School 1 Rendang
-          And all our beloved friend in grade X, XI, and XII of Senior High School 1 Rendang

Ladies and gentlemen... First of all, let’s praise to the Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Because of His Blessing we are able to come here. To attend a farewell ceremony  for the student of Senior High School 1 Rendang grade XII in the academic year 2010/2011.
There are some agenda of ceremony in this morning :
Ø  To begin the ceremonial, let’s sing the national anthem of Indonesia “INDONESIA RAYA” together.
-          All of invitation please stand up!
-          Thank you... Please sit down!
Ø  The first agenda in this morning is ceremonial dance. We presented Sekar Jagat Dance. For the dancer, the floor is yours... Enjoy this dance.
Ø  The second agenda is valedictory speech from delegation of grade X and XI.
-          For the delegation please give your valedictory speech.
-          Thanks for your speech.
Ø  Ok... Now in the third agenda we are going to continue to the next valedictory speech from delegation of grade XII.
-          For the delegation please give your valedictory speech.
-          Thanks for your speech.
Ø  The fourth agenda is breef speech from the head master of Senior High School 1 Rendang Mr. Drs. I Gede Sujana.
-          For the Mr. I Gede Sujana the floor is your.
-          Thanks for you speech.
Ø  For the next agenda today are take a rest and lunch. For all enjoy your meal.
Ø  And now, the last agenda in the farewell ceremony is entertainment.
-    Firstly is song from Enthrall Band. For the Enthrall Band, the time is yours. And for all enjoy their song.
-    Secondly is Baris Tunggal Dance from delegation of grade X. For the dancer, the floor is your.
-    Next, we will hearing the song from OSIS (Sampun Panamaya Song). For the OSIS the time is yours.
-    And the last, we will presented Lawak and Joged Dance from grade XII. Maybe this is the latest offering from grade XII. For the dancer and the musician the floor is yours.

That's offering Lawak and Joged Dance from grade XII. I hope you all entertained. And the last, for the all students of Senior High School 1 Rendang grade XII. Once again I would like to say “Forgive us. . . Don’t forget us. . . And you are always the best.”
 For all thanks for your kind participation. We wish you a god bye and may God be with you.
Let’s us do Paramasanthi “Om Santhi Santhi Santhi Om”

           by : Dekdung

MC FOR THE EVENT 13th ANNIVERSARY OF SMAN 1 RENDANG

Good morning ladies and gentlemen, welcome to the event  anniversary of SMAN 1 Rendang. First of all we would like to extend our great honor, to the head of education departement of Karangasem Regency. As well as all the guest, in this precious occasion, we would love to invite you to have a rest while enjoying the meal. We proudly present the performance of our lovely singers, for the singers the time is yours.
-          Your honourable head of education departement
-          Your honourable principal of SMA N 1 Rendang
-          Your honourable head of the committe
-          My respectful teachers and staff of Rensma
-          All winners of the competition
-          And all our beloved friend of SMA N 1 Rendang

We would like to deliver our sincere gratitude to the almighty God (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) for his blessing and kindness in giving healt and happiness, so thats we can gather in this place. We do expect he would always lead us. So that this event  can run as what it is expected. Let’s initiate this event by uttering “Om Swastyastu”
-          Ladies and gantlemen, as the opening performance please welcome Panyembrama Dance. For the dancers the floor is yours.
-          Ladies and gantlemen, now we are going to have the report from the head of committe. For the committe the time is your.
-          Ladies and gantlemen that was the report from the committe, in this precious occasion, please welcome cendrawasih dance, for the dancer the time is yours.
-          Ladies and gantlemen that was the performance lovely dancer, in this precious occasion, please welcome a brief speech from our beloved principal of Rensma, Mr. Drs. I Gede Sujana. To the Mr. I Gede Sujana the floor is your.
-          Your honourable ledies and gentlemen we move to the brief speech of the head of education departement, let’s enjoy a great performance of modern dance. To the dancers the time is yours.
-          With a great honour, i’d like to invite the head of education departement to give a briefs speech. To the Mr. Drs. I Gede Ariasa, M.Pd  the floor is your.
-          Ladies and gantlemen please welcome the perfomance Lawak Group of Rensma. To the lawak group the time is yours.
-          And to all honourable ladies and gantlemen we do expect you to stand up.
Your honourable principal of  Rensma, the head of education departement, the head of committe, with a great honour please back to your seat.
-          Ladies and gantlemen we do expect you still stand up, now we continue the event by a pray. To the readers the time is your.
-          Well ladies and gantlemen now we get into the medal hand over and present to the winner on Junior High School category which is presented by the committe. But before we move to that event, let’s enjoy a performance our Oleg Tamulilingan Dance. To the dancers, the time is yours.

Your honourable ladies and gantlemen, those were all our performance and hopely they bring about a happines toward you all.
Happy thirteenth Anniversary of Rensma hopely. We are always the best.
We seem to be nearing the end of our event. Thank again for your kind participation. We wish you a god bye and may God be with you.
Let’s us do Paramasanthi “Om Santhi Santhi Santhi Om”


This MC created by Ni Wayan Mariani

Rabu, 09 Maret 2011

Dharma Wacana

mapandes
"Om Swastiastu"

Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, nguningayang indik Upacara Mapandes utawi sane ketah kabaos Matatah, kawiaktian ipun sampun ketah kemargian ring Desa Pakraman olih Krama Hindune ring sejebag Bali, nikate mawinan titiang nenten je malih ngaturang eedan upacara matatah manut Desa Mawacara. Kemaon sane pisarat aturang titiang wantah Kasukseman utawi pikenoh matatah sane mabuat pisan keangge nuntun utawi nitenin kahuripan puniki risajeroning mitetin pikayun sane boya-boya utawi nenten becik, nuju sane rahayu miwah kasubagyan.

Punika awinan pisarat manah titiang pacang nyobyahang tatuwek upacara matatah puniki sepisan kaangge melajahang angga sumangdene prasida karesepang tur kacihnayang ri sajeroning Budhi Pekerti, boya ja wantah sewates upacara kemaon, nanging nglantur maparisolah sane patut manut kecaping Agama.

Sinalih tunggil upacara yadnya sane katur makadi mangkin indik matatah mabuat pisan utamanyane ring para yowana utawi Daha-Teruna, mangda nyuciang angganyane saking karma Wesana sane kaon(Asuri Sampad) nuju Karma Wesana sane patut inggih punika (Paiwi Sampad). Riantukan mejanten pisan ring iwawu embas manusane maurip sampun ngambel karma wasana sane patut kasuciang ring kahuripane puniki.

Pamiarsa sareng sami sane wangiang titiang, untu tajep wiadin renggah sane wenten ring angga sarira puniki, kaanggen cihna utawi niasa keraksasane sane nyejehin manah pacang ngrusak kahuripane puniki . punika awinan keanggen niasa untune sane renggah punika sandang kapunggel mangda ambek keraksasane sane galak ngaresresin manados ambek kadewataan sane asih miwah santhi. Ambek kedewataan ring kemanusan punika mangda setata inggil, ngelangkungan ambek keraksasane sane letuh, mawinan kawentenan upacara matatah.

Ring sajeroning ngetep untu wantah 6( nemnem) wilangannyane turmaning wantah sane duwuran kemanten kasangih sane kaanggen niasa Sad Ripu luwire :
1. Kama / nafsu
2. Lobha / rengka
3. Krodha / kebrahmantian
4. Mada / memunyah
5. Moha / kebingungan
6. Masarya / iri hati

Sad ripu sane wenten ring padewekan, patut pisan titenin mangda nenten kantos ngerebeda ring kahuripan, boya ja kaicalang maka sami, nganging kapitetin utawi kasomya, punika duaning nenten sami untune kapunggel.

Inggih, napike awinan ritatkala yusa anom, patut ngemargiang parikrama matatah. Riantukan yusa anome punika wantah galah masa sane nedeng ganjih, sangkan ing anggga sarirane nedeng kembang kalikub antuk pamuartian Sad ripu sane patut kawaspadain antuk pikayun sane hning, pageh tur dayuh mangda nenten wenten nemu sengsara. Yening ring galah masa puniki para yowanane lenga ring padewekan makadi sikian titiangne sane kalintang tambet puniki, rikala kaliput dening kasakten Panca Indria. Sinah kenerakane jaga pacang kapuponin, dwaning tan prasida mitetin manah kirang jagra marep mesehe ring angga. Puniki sane ajerihin titiang ring manah punapi raris pawaran titiang manados jadma sane manggihin aab jagate stata katiben kabiahparan mekadi pinyungkan sangkaning narkoba miwah sane siosan, sane mawiwit saking kirang nyane mapitet ring pikayunan soang-soang.

Punika awinan jengah manah titiang turmaning cumpu pisan ngiring para yowanane sareng sami ngawit mangkin maparidabdab ningkahang raga ninutin tetuek utawi pikenoh sane wenten ring upacara "matatah" inggih punika :

"Anyekung Jnana Sudha Nirmala" sane kekawitin saking upakara nyekeb ring tengahing Bale gedong.


Ida dane sareng sami yan cutetang tititang indik parikramaning upacara matatah sane ketah kelaksanayang olih karma Hindune ring Bali sekadi puniki ;
1. Ring Bali, pamargi upacara matatah taler sanekebaos mapandes puniki kelaksanayang maduluran antuk sastra agama Hindu, mekadi lontar Jadma Prawerti, lontar Kala Tatwa, lontar Eka Pratama, kekawin Gatot Kacasraya, miwahkekawin smara dahana.
2. Upacara matatah marupa yasa kertin I rerama marep ring ipianak, sane kamargiang ri sampune munggah daa-truna utawi tutug kelih.
3. Upacara matatah masuksma nyomihang ambek keraksasane mangda sida kakasorang olih ambek kadewatan.
4. Untu sane katatah punika akehnyane wantah nemnem, gigi seri patpat, lan suing kalih.
5. Untune sane katath punika maka pralambang mucehang Sad ripu ring angga sarira.
Inggih para panureksa sapunika taler ida-dane sane wangiang titiang, wantah asapunika Dharma Wacana sane prasida katur ngenining indik kasuksman upacara matatah, dumogi wenten pikenoh ipun, nenten lali titiang nunas geng rena sinampura indik unjuk lungsur ritatkala ngaturang jagra winunggu ring ajeng. Maka wesananing atur lugrayang titiang nguncarang parama santi.


Om Santih, Santih, Santih Om