Rabu, 09 Maret 2011

Dharma Wacana

mapandes
"Om Swastiastu"

Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, nguningayang indik Upacara Mapandes utawi sane ketah kabaos Matatah, kawiaktian ipun sampun ketah kemargian ring Desa Pakraman olih Krama Hindune ring sejebag Bali, nikate mawinan titiang nenten je malih ngaturang eedan upacara matatah manut Desa Mawacara. Kemaon sane pisarat aturang titiang wantah Kasukseman utawi pikenoh matatah sane mabuat pisan keangge nuntun utawi nitenin kahuripan puniki risajeroning mitetin pikayun sane boya-boya utawi nenten becik, nuju sane rahayu miwah kasubagyan.

Punika awinan pisarat manah titiang pacang nyobyahang tatuwek upacara matatah puniki sepisan kaangge melajahang angga sumangdene prasida karesepang tur kacihnayang ri sajeroning Budhi Pekerti, boya ja wantah sewates upacara kemaon, nanging nglantur maparisolah sane patut manut kecaping Agama.

Sinalih tunggil upacara yadnya sane katur makadi mangkin indik matatah mabuat pisan utamanyane ring para yowana utawi Daha-Teruna, mangda nyuciang angganyane saking karma Wesana sane kaon(Asuri Sampad) nuju Karma Wesana sane patut inggih punika (Paiwi Sampad). Riantukan mejanten pisan ring iwawu embas manusane maurip sampun ngambel karma wasana sane patut kasuciang ring kahuripane puniki.

Pamiarsa sareng sami sane wangiang titiang, untu tajep wiadin renggah sane wenten ring angga sarira puniki, kaanggen cihna utawi niasa keraksasane sane nyejehin manah pacang ngrusak kahuripane puniki . punika awinan keanggen niasa untune sane renggah punika sandang kapunggel mangda ambek keraksasane sane galak ngaresresin manados ambek kadewataan sane asih miwah santhi. Ambek kedewataan ring kemanusan punika mangda setata inggil, ngelangkungan ambek keraksasane sane letuh, mawinan kawentenan upacara matatah.

Ring sajeroning ngetep untu wantah 6( nemnem) wilangannyane turmaning wantah sane duwuran kemanten kasangih sane kaanggen niasa Sad Ripu luwire :
1. Kama / nafsu
2. Lobha / rengka
3. Krodha / kebrahmantian
4. Mada / memunyah
5. Moha / kebingungan
6. Masarya / iri hati

Sad ripu sane wenten ring padewekan, patut pisan titenin mangda nenten kantos ngerebeda ring kahuripan, boya ja kaicalang maka sami, nganging kapitetin utawi kasomya, punika duaning nenten sami untune kapunggel.

Inggih, napike awinan ritatkala yusa anom, patut ngemargiang parikrama matatah. Riantukan yusa anome punika wantah galah masa sane nedeng ganjih, sangkan ing anggga sarirane nedeng kembang kalikub antuk pamuartian Sad ripu sane patut kawaspadain antuk pikayun sane hning, pageh tur dayuh mangda nenten wenten nemu sengsara. Yening ring galah masa puniki para yowanane lenga ring padewekan makadi sikian titiangne sane kalintang tambet puniki, rikala kaliput dening kasakten Panca Indria. Sinah kenerakane jaga pacang kapuponin, dwaning tan prasida mitetin manah kirang jagra marep mesehe ring angga. Puniki sane ajerihin titiang ring manah punapi raris pawaran titiang manados jadma sane manggihin aab jagate stata katiben kabiahparan mekadi pinyungkan sangkaning narkoba miwah sane siosan, sane mawiwit saking kirang nyane mapitet ring pikayunan soang-soang.

Punika awinan jengah manah titiang turmaning cumpu pisan ngiring para yowanane sareng sami ngawit mangkin maparidabdab ningkahang raga ninutin tetuek utawi pikenoh sane wenten ring upacara "matatah" inggih punika :

"Anyekung Jnana Sudha Nirmala" sane kekawitin saking upakara nyekeb ring tengahing Bale gedong.


Ida dane sareng sami yan cutetang tititang indik parikramaning upacara matatah sane ketah kelaksanayang olih karma Hindune ring Bali sekadi puniki ;
1. Ring Bali, pamargi upacara matatah taler sanekebaos mapandes puniki kelaksanayang maduluran antuk sastra agama Hindu, mekadi lontar Jadma Prawerti, lontar Kala Tatwa, lontar Eka Pratama, kekawin Gatot Kacasraya, miwahkekawin smara dahana.
2. Upacara matatah marupa yasa kertin I rerama marep ring ipianak, sane kamargiang ri sampune munggah daa-truna utawi tutug kelih.
3. Upacara matatah masuksma nyomihang ambek keraksasane mangda sida kakasorang olih ambek kadewatan.
4. Untu sane katatah punika akehnyane wantah nemnem, gigi seri patpat, lan suing kalih.
5. Untune sane katath punika maka pralambang mucehang Sad ripu ring angga sarira.
Inggih para panureksa sapunika taler ida-dane sane wangiang titiang, wantah asapunika Dharma Wacana sane prasida katur ngenining indik kasuksman upacara matatah, dumogi wenten pikenoh ipun, nenten lali titiang nunas geng rena sinampura indik unjuk lungsur ritatkala ngaturang jagra winunggu ring ajeng. Maka wesananing atur lugrayang titiang nguncarang parama santi.


Om Santih, Santih, Santih Om

Tidak ada komentar:

Posting Komentar