Selasa, 06 Desember 2011

INGUH PALING


“Duh. . . Apa ye artin ipiane busan?” Mapineh-pineh tiang ngenehang ipian tiange punika. Galahe punika kirang langkung wau jam satu tengah lemenge. Irika raris bengong tiang, makipekan ke kebot, tepuk Bliyan Dana ne sedeng engkise sirepne, minab becik ipiane. Makipekan ke kenawan tepuk Blide Suar ne sedeng ngipitang tunangane. Nggih jakti, tiang sirep sareng tiga ring kamare. Ne mangkin tiang meneng ring kediaman Pak Bos. Yening ten iwang sampun pitung dina tiang nyayah iriki mabarengan sareng Bliyan Dana. Matiosan sareng Blide Suar ne sampun limang tiban ngayah iriki.
Yen saihang sareng Blide lan Bliyan, sayuakti tiang paling pecehe iriki. Tiang wau pitulas tiban, kewanten Blide sareng Bliyan sampun pada-pada mayusa selikur tiban. Indik pengalaman taler, yen saihang sareng ipun makakalih sayuakti tiang kantun doh sareng ipun makakalih. Tiang iriki paling tambete, paling manyinge, tur setata inget tekening situasi ring kampung, desa Nongan. Inget tekening meme lan bapa, keto mase adine, inget tekening kewentenan bangket sane sue sampun kesakap olih bapan tiang, makita marengin bapa numbeg, matekap, tur ngaritang bantenge. Napi malih ritepengan mangkin ring kampung pesraman desan titiange kapilih pinaka duta Kabupaten Karangasem inggian parada blaganjur sane madaging pragmen tari ring PKB warsane mangkin tur sampun gelis jagi pentas. Irika titiang sareng dados pragina.
Ngantos Sang Surya endag duke punika titiang mineh-minehang ipian titiange. Ring ipiane  punika pejalan tiange setata nenten lanus. Wenten manten kapiambeng, waluya ulung ritatkala menekin jan kalud tepene tekening jane. Irika raris titiang memanah, nunas ring Bhatara Sesunan, “Ratu Bhatara Sesunan titiang, ten surud-surud punike panjak Ida nunas pamargi sane becik, dumogi je ipian titiang i wawu nenten wenten pikenohnyane, kadi anak ngenikahang, ipian punika wantah bungan sirep, titiang nunas mangda titiang satata rahayu iriki. Astungkara.”
“De. . . “ Bliyan ngesiabang titiang sahasa mataken. “Nak kenken to semengan suba mepangenan?”
“Sing kenken Bli, mirib ulian kangen jak nyamane jumah ne.” Masaut sambilang titiang makenyem yadiastun ring angga kantun marasa inguh.


HAH, SING MEKITA NGLANJUTANG. NYANGETANG BENA INGUHE.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar